divendres, 19 de setembre de 2014

INFORMACIÓ DEL MENJADOR

EL MENJADOR ESCOLAR DEL CENTRE

1.- OBJECTIUS:
- Fomentar hàbits saludables d’alimentació.
- Potenciar hàbits d’higiene i conducta en la taula.
- Consolidar el respecte al personal treballador, als companys i materials, tant d’ús didàctic com de parament del menjador.
- Coordinar els objectius de menjador escolar amb els hàbits higiènics i de comportament que les famílies tenen a casa, a fi de potenciar el bon funcionament del servici.

2.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:
El servei de menjador es presta de manera ordinària durant els dies lectius entre els mesos d’octubre a maig.
Durant el mes de maig es realitzarà un sondeig per a veure si hi ha suficients comensals per a donar el servei de menjador els mesos de juny i setembre. De tot allò informarem al seu moment, ja que les condicions per a aquests mesos són diferents.

El servei de menjador comença a les 12’30 h. del migdia, coincidint amb la finalització de les activitats lectives del matí i es prolonga fins a les 15’00 h., moment en què s’inicia la sessió de vesprada.
L’alumnat que fa ús del servici de menjador és distribuït en dos torns, per a una millor organització i funcionament del mateix.
La distribució del temps destinat a dinar, a la higiene o a les activitats formatives i de descans és la que es reflecteix en la següent graella

HORARI
PRIMER TORN
SEGON TORN
12’25
Les educadores acudeixen a les aules d’infantil

12’30 – 12’40
Llavar-se i preparar-se per a dinar
Control dels comensals en l’accés al pati
12’40 – 13’20
Dinar
Jocs en el pati del col·legi
13’20 – 13’30
Neteja després de el dinar
Llavar-se i preparar-se per a dinar
13’30 – 14’00
Descans i relaxació
Dinar
14’00 – 14’50
Descans / Activitats dirigides per les educadores
Desenrotllament de les activitats que es programen / Estudi en la biblioteca
14’50 - 15’00
Neteja i preparació per a la incorporació a l’aula
Neteja i preparació per a la incorporació a l’aula

Durant el present curs 2014/15, l’empresa encarregada, tant del funcionament de la cuina com de la contractació de les educadores, és CAPS. La mateixa empresa s’ocupa així mateix d’elaborar els menús que seran entregats a les famílies a principi de cada mes perquè puguen ser coneguts pels pares.
El dinar es prepara en la cuina del propi centre, realitzant-se anàlisis de control dietètic i bacteriològic, així com els controls que exigeix la legislació vigent.

El nombre d’educadores va directament relacionat amb el nombre de comensals i quedarà establit en el moment que es conega esta dada.
Aquestes persones portaran a terme una doble funció:
- Potenciar hàbits correctes d’higiene, alimentació i comportament dins del menjador.
- Atendre i vigilar la conducta de xiquetes i xiquets fora de l’horari propi de dinar, programant activitats que completen el procés formatiu de manera lúdica.

Per a l’alumnat d’infantil, les educadores realitzaran un seguiment continu dels seus hàbits alimentaris, informant a les famílies diàriament mitjançant la fitxa situada a les portes de les aules.

Per a l’alumnat de primària, coincidint amb les avaluacions, s’entregarà a les famílies un butlletí que arreplega informació diversa i molt completa sobre la relació dels seus fills amb el menjador escolar.

És condició obligatòria omplir la fitxa d’inscripció
per a donar-se d’alta en aquest servici


3.-PREUS I FORMA DE PAGAMENT

PREU / COMENSAL I DIA:
  • Alumnat sense beca ► 4,20 € per comensal i dia
  • Alumnat becat per Conselleria ► 0,26 € diaris (per a completar el preu del menú).

El preu del Menjador al llarg del curs queda de la manera següent:
MES
NÚM. DE DIES
PREU TOTAL (€)
BECATS 100% (€)
OCTUBRE 21 88,2 5,46
NOVEMBRE 17 71,40 4,42
DESEMBRE 15 63 3,9
GENER 19 75,6 4,68
FEBRER 20 84 5,2
MARÇ 20 84 5,2
ABRIL 14 58,80 3,64
MAIG 21 88,20 5,46

FORMA DE PAGAMENT PER ALS COMENSALS SENSE BECA :

  • S'efectuarà per domiciliació bancària. Es prega, per tant que omplia clarament la fitxa disponible per a això. Els rebuts es passaran en els 10 primers dies de cada mes.
  • En cas de faltar al menjador, només es tornarà l'import del menú: 1,75 € i sempre que s’ haja justificat l'absència durant més de 3 dies seguits. Per a que la devolució siga efectiva és necessari deixar constància per escrit dels dies que ha faltat i els motius.
  • En cas d'efectuar-se alguna devolució, esta operació l'efectuarà l'Encarregada del menjador, descomptant-ho de l'últim rebut al mes de maig, mai han de ser vostès els que apliquen pel seu compte tals descomptes, ja que ocasionarien trastorns en la comptabilitat del menjador.

FORMA DE PAGAMENT PER ALS COMENSALS BECATS :

  • S'abonarà l'import per domiciliació bancària en un sol pagament de 37,96 € el rebut del qual es passarà en el mes de novembre.


MOLT IMPORTANT

Dins de l’horari i espais del menjador, tot l’alumnat haurà de regir-se per les normes bàsiques de tolerància i respecte cap a persones i efectes. Estes normes són les que adjuntem a continuació i que vostès, una vegada conegudes, han de firmar en senyal de conformitat.


a. Faça constar en el full d’inscripció qualsevol tipus d’al·lèrgia a aliments, abonat amb l'informe mèdic corresponent i les pautes a seguir. En cas contrari no podem prendre el cas en compte.
b. Comuniquen en Secretaria qualsevol canvi de telèfon. Este ha d’estar sempre operatiu.
c. Els pares tenen dret a saber sobre el comportament dels seus fills/as, i l’obligació de firmar les notes de comportament que puguen rebre dels mateixos, i fer una reflexió a casa sobre el tema.
d. És obligatori comunicar les baixes abans de finalitzar el mes en la secretaria del centre (no als tutors).
e. Si vostès tenen algun problema que haja de ser tingut en compte a saber: problemes de comportament o de conducta dels seus fills/as, dietes que s'hagen de fer puntualment per qüestions de salut, pagos-impagos etc…hauran sempre comunicar-lo a l’encarregada de menjador (en horari de Secretaria), mai a les cuidadores, ja que entorpeix la seua labor i no és la seua competència.
f. l’ impagament del servici podrà ser motiu de la suspensió d’aquest.
g. Les famílies de xiquets i xiquetes que facen ús del servici del menjador, han de comprometre’s a acceptar i complir les normes que comporta este servici. Els recomanem que lligen i comenten amb els seus fills el full de normes a casa.


Benidorm, 17 de setembre de 2014


L’EQUIP DE MENJADOR ESCOLAR

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada