dimarts, 14 d’abril de 2015

MATRÍCULA 2015/2016MATRICULA I CANVIS DE CENTRE PER AL CURS 2015/2016

Com cada any, s'obri el període de matrícula per a nous alumnes i de canvis de col·legi per als ja  matriculats, segons Resolució de 11/03/2015. Els alumnes ja matriculats en el centre no hauran de presentar cap documentació per a romandre en el col·legi.
La documentació imprescindible segons DOCV. Orde de 14 d'abril del 2013 i Decret 33/2007 de 30 de març (DOCV de 03.04.2007 i 11.04.2013) per a realitzar tant la matrícula com els canvis de centre és la següent:

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
1.   INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE MATRICULA:
       S'arreplegarà en el Col·legi.
2.   DOMICILI FAMILIAR:
            Es justificarà per mitjà de la presentació del DNI del pare/mare o tutor i un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si no coincidixen els domicilis que figuren en ambdós documents es podrà requerir un certificat de residència. Només en el cas que açò no coincidisca, serà imprescindible la presentació d'un VOLANT D'EMPADRONAMENT.
3.   DOMICILI LABORAL d'un dels pares o tutor (només si s'al·lega en lloc del domicili familiar): Es justificarà per mitjà de Certificat de l'Empresa.
4.   INFORME DE SALUT ESCOLAR:
            Només per a noves matrícules. S'arreplegarà en el Centre de Salut i l'omplirà el metge.
5.   4 FOTOGRAFIES mida de carnet amb el nom i cognoms de l'alumne al dors.
6.   FOTOCÒPIA del DNI/ NIF / NIE o passaport del Pare i Mare o Tutors.
7.   FOTOCÒPIA del NIA/SIP (Targeta sanitària de la Generalitat)
8.   MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR:
            Es justificarà per mitjà de la presentació del Llibre de família i fotocòpies de tots els fulls on estiguen registrats els membres.
9.   ALUMNES PROCEDENTES D'ALTRES CENTRES: Certificació del centre anterior amb l'expresió de la seua situació acadèmica.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

  1. INGRESSOS:
Per a les famílies que ho sol·liciten, esta informació serà subministrada directament al Col·legi per l'Agència Estatal Tributària, per a la qual cosa el col·legi els facilitarà un imprés que hauran d'omplir autoritzant concedir la dita informació. 
  1. DISCAPACITAT:
De qualsevol membre de la unitat familiar. S'acreditarà per mitjà de Certificació emesa per la Conselleria de Benestar Social.
  1. FAMÍLIA NOMBROSA: S'acreditarà aportant el Títol Oficial de família nombrosa.
  2. HERMANOS ALUMNOS DEL CENTRO: Se asigna la puntuación correspondiente. Comunicar al entregar la instancia.
  3. ANTIC ALUMNE DEL CENTRE: Si el pare, mare, tutor o algun dels germans és antic alumne, hauran de comunicar-ho a l'entregar la instància.
TERMINI DE MATRICULA I CANVIS DE CENTRE DES DEL 8 FINS AL 14 DE MAIG, AMBDÓS INCLUSIVAMENT, EN HORARI DE 9'00 A 09:45 HORES

Les llistes provisionals d'admesos es publicaren el dia 10 de juny, les llistes definitives el dia 17 de juny.

Una vegada publicades les llistes definitives d'admesos el dia 17 de juny, han de formalitzar la matrícula omplint l'imprés corresponent (fitxa de dades alumne) en el centre del 22 al 29 de juny. Si ve d'un altre col·legi ha de presentar la baixa corresponent..

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada