dijous, 8 de setembre de 2016

VOTACIÓ PER A LA JORNADA ESCOLAR

El Consell Escolar del centre, en sessió celebrada el dia 24/06/2016 va aprovar sol·licitar a l'administració educativa l'autorització per adoptar un pla específic d'organització de la jornada escolar per als pròxims tres cursos escolars: 2016/17, 2017/18 i 2018/19.
El pla específic d'organització de la jornada escolar proposat està disponible en el nostre blog (http://escolaelmurtal.blogspot.com.es) i a la Secretaria del centre, per a la seua consulta.
Aquesta decisió de canvi necessita almenys el vot favorable del 55% del cens de les famílies amb dret a vot. Cada pare o mare, o tutor/a, efectuarà un vot. Les famílies monoparentals o aquelles en les que només hi haja un tutor o tutora per diverses circumstàncies, podran efectuar dos vots.
Per això els convoquem a la votació que es realitzarà en el centre el pròxim dia 15 de setembre de 9'00 a 19'00 hores, a la qual hauran d'anar proveïts del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Els documents han de ser originals.
El cens estarà exposat des del dia 8 de setembre al tauler d'anuncis, per a que comproven si les seues dades són correctes.
A banda de la votació presencial, els pares, les mares i els representants legals de l'alumnat podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa de votació del centre per correu certificat o lliurant-lo al Director del centre abans de la realització de l'escrutini, entre els dies 9 i 15 de setembre.
El marc normatiu que regula tot aquest procés es troba en l'Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV 15/06/2016).

HORARI PROPOSAT
HORARI LECTIU
9:00 a 14:00 hores
HORARI DE MENJADOR I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS GRATUÏTES VOLUNTÀRIES

14:00 a 17:00 hores
POSSIBILITAT D'ARREPLEGADA DELS XIQUETS:
14:00 h., 15:30 h., i 17:00 h.


Reunions Informatives
A fi de resoldre tots els dubtes que puguen sorgir i que coneguen el projecte de jornada escolar proposat, durem a terme una reunió informativa, en dos horaris diferents, per a facilitar la màxima assistència possible:
DIVENDRES, 9 DE SETEMBRE, A LES 9:00HORES EN LA SALA D'USOS MÚLTIPLES DEL COL·LEGI.
DILLUNS, 12 DE SETEMBRE, A LES 13:00HORES EN LA SALA D'USOS MÚLTIPLES DEL COL·LEGI.

Com votar?
1.-Vot presencial: El dia 15 de setembre, en el Hall d'Infantil, estarà la mesa electoral, en horari de 9:00 a 19:00 hores. Tots els pares i mares del nostre alumnat podran exercir el seu dret al vot, presentant algun document identificatiu (DNI, NIE, Passaport o Permís de Conduir...)

2.-Vot diferit: Aquells que desitgen participar però no puguen assistir, podran fer-nos arribar el seu vot seguint els passos següents:
1.Omplir la papereta de vot adjunta.
2.Introduir-la en un sobre tancat.
3.Introduir en un sobre major: fotocòpia de DNI, NIE, Passaport, etc... i sobre amb el vot. En l'exterior d'este sobre gran, haurà d'aparéixer la firma de la persona que emet el vot, que haurà de coincidir amb la del document introduït.
4.Fer arribar este sobre a la mesa electoral abans de la realització de l'escrutini, per mitjà de dos possibilitats:
a)Per correu certificat, a l'adreça postal del col·legi.
b)Entregant-lo en la Direcció del centre entre els dies 9 i 15 de setembre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada