dilluns, 22 de juny de 2015

AJUDES MENJADOR 2015-2016

AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR 2015/16

Dirigides a l’alumnat matriculat en Educació Infantil o Primària el pròxim curs.
Procés regulat per la resolució de 17 de juny 2015 (DOCV 19/06/2015).


Podrà participar en la present convocatòria d'ajuda assistencial de menjador de l'alumnat la renda familiar de 2014 anual que no supere les següents quantitats:
Famílies de 2 membres fins a 24.089 euros.
Famílies de 3 membres, fins a 32.697 euros.
Famílies de 4 membres fins a 38.831 euros..
Famílies de 5 membres fins a 43.402 euros.
Famílies de 6 membres fins a 46.853 euros.
Famílies de 7 membres fins a 50.267 euros.
Famílies de 8 membres fins a 53.665 euros.

A partir del nové membre, s'hauran d'afegir 3.391 € per cada nou membre computable.

Es consideren membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el mateix domicili, el pare i la mare o tutors legals, l'alumne, els germans menors de 18 anys i els majors d'eixa edat i menors de 26 anys sempre que no perceben ingressos. També els germans majors de 26 anys que acrediten discapacitat igual o superior al 33%. Les mares en estat de gestació podran acreditar com a membre de la unitat familiar al fill encara no nascut amb un certificat del metge.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

-Instància de sol·licitud. ADJUNT.
-Fotocòpia del DNI/NIE/NIF o PASSAPORT del pare i de la mare, o cònjuge, si és el cas, així com el NIF de l'alumne si disposa d'ell.
-Fotocòpia de les pàgines del Llibre de Família on apareguen tant els pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

-Desocupació o desocupació laboral de pare i mare, sense percebre cap prestacions o subsidis per este motiu: acreditació d'ofici per l'Administració.
-Condició de refugiat polític: Certificat del Ministeri de l'Interior.
-Família monoparental: Llibre de família, certificat de defunció en cas de viudetat o sentència judicial ferma de separació matrimonial, a més d'un certificat de convivència municipal o informe de servicis socials.
-Discapacitat física o psíquica de l'alumne/a, pare, mare o germans: Qualificació oficial de discapacitat igual o superior al 33% expedida per la Conselleria de Benestar Social
-Condició de toxicòman, alcohòlic o reclús en un centre penitenciari per part del pare o de la mare: Certificat del Director del centre penitenciari o certificat acreditatiu expedit per un metge especialista
     -Família nombrosa: títol, carné o llibre de família nombrosa en      vigor.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: FINS AL 6 DE JULIOL
EN HORARI DE 10:00 A 12:00 DEL MATÍ.

La Resolució de 17 de juny del 2015, que regula la concessió d'estes ajudes es pot consultar en la Secretaria del centre o en la web:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada